Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„MŁODZI LIDERZY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
w ramach programu edukacyjnego „Moje finanse”

§1
INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału uczniów szkół ponadpodstawowych, realizujących w bieżącym roku szkolnym program „Moje finanse”, w konkursie „Młodzi liderzy przedsiębiorczości” (zwany dalej Konkursem).
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (FMP) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bielawskiej 6/20, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000094358 (zwana dalej Organizatorem).
 3. Konkurs realizowany jest przy współfinansowaniu Partnerów programu.
 4. Celem programu „Moje finanse” jest wzrost poziomu wiedzy ekonomiczno-finansowej oraz poziomu umiejętności uczniów w zakresie przedsiębiorczości, a także rozwijanie kompetencji społecznych. Udział w konkursie pozwala na sprawdzenie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji programu „Moje finanse”.
 5. Konkurs trwa od listopada 2023 roku do kwietnia 2024 roku.
 6. Do udziału w Konkursie "Młodzi liderzy przedsiębiorczości" mogą być zgłaszani  uczestnicy programu „Moje finanse”, za pośrednictwem strony internetowej Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w zakładce „Moje finanse" - www.moje-finanse.junior.org.pl. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel. Nauczyciel może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę uczniów uczestniczących w programie.
 7. Konkurs przebiega w III etapach. Szczegółowe zasady przebiegu poszczególnych etapów opisane są poniżej.
 8. Regulamin wraz z harmonogram konkursu jest dostępny na stronie programu.

§ 2
ZASADY KONKURSU

 1. I etap Konkursu składa się z dwóch części: eliminacji wewnątrzszkolnych i rozgrywki międzyszkolnej (zadanie projektowe).
  1. Nauczyciel, w określonym przez Organizatora terminie przeprowadza eliminacje wewnątrzszkolne. Uczniowie rozwiązują test zamieszczony na stronie internetowej programu. Termin udostępnienia testu określony jest w harmonogramie Konkursu. Eliminacje wewnątrzszkolne służą wyłonieniu przez nauczyciela 3-osobowego zespołu uczniów, którzy najlepiej rozwiązali test. Taki 3-osobowy zespół będzie reprezentował szkołę na dalszych etapach Konkursu.
  2. Nauczyciel, w terminie określonym w harmonogramie, zgłasza wyłoniony zespół za pośrednictwem strony internetowej programu "Moje finanse", do rozgrywki międzyszkolnej (studia przypadku).
  3. W ramach rozgrywki międzyszkolnej, wyłonione w eliminacjach wewnątrzszkolnych zespoły przygotowują projekt na zadany temat. Termin oraz szczegółowe zasady przeprowadzania określone są w harmonogramie Konkursu. O wyniku zadecyduje liczba punktów otrzymanych przez zespół.
 2. Do II etapu zakwalifikuje się 20 zespołów, które w I etapie uzyskały najwyższy wynik.
 3. II etap Konkursu ma charakter międzyszkolny. Zespoły reprezentujące szkołę mają za zadanie przygotować film, w terminie i na zasadach określonych w harmonogramie Konkursu. Tematyka i dane techniczne niezbędne do realizacji zadania zostaną ogłoszone na stronie internetowej programu w zakładce „Konkurs”. Przystępując do konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie Uczestnicy oświadczają, że przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego filmu oraz, że wszystkie osoby występujące w filmie wyrażają zgodę na publikację wizerunku. Twórcy filmu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystywanie nadesłanych filmów w celach związanych z realizacją programu. Uczestnicy II etapu przesyłają mailem koordynatorowi programu zgody na przetwarzanie danych osobowych; dokument dostępny do  pobrania https://moje-finanse.junior.org.pl/pl/konkurs/harmonogram
 4. Organizator zastrzega, że do Konkursu nie będą dopuszczane prace, których treści naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub zagrażają dobrom osobistym osób trzecich.
 5. Na tym etapie ocena zadania konkursowego będzie przebiegać dwustopniowo: głosowanie internautów oraz ocena  jury.
  1. Po zamieszczeniu na stronie internetowej programu „Moje finanse” wszystkich spełniających wszelkie wymogi formalne, prawidłowo nadesłanych prac Konkursowych - filmów, w terminie określonym w harmonogramie rozpocznie się głosowanie internautów. Internauci oceniają atrakcyjność filmu oddając swój głos na wybrany film (ważna jest aktywność szkoły mierzona liczbą oddanych głosów na przedstawioną pracę konkursową). Głosowanie internautów odbywać się będzie w terminie określonym w harmonogramie, poprzez stronę internetową programu „Moje finanse”: www.moje-finanse.junior.org.pl.
  2. Po zakończeniu głosowania internautów, 12 filmów, które uzyskały największą liczbę głosów zostanie przedstawionych do oceny jury, powołanego przez Organizatora. Jury oceni ich wartość merytoryczną i zgodność z określonymi wymogami. W wyniku oceny jury zostanie wyłonionych 8 filmów, których autorzy zostaną zakwalifikowani do etapu III.
 6. Wyniki II etapu zostaną ogłoszone na stronie internetowej programu "Moje finanse".
 7. III etap Konkursu – finałowy, w którym udział weźmie 8 zakwalifikowanych po poprzednich etapach 3-osobowych zespołów uczniów, odbędzie się w terminie i na zasadach określonych w  harmonogramie. Zespoły zakwalifikowane do udziału w finale zostaną o tym poinformowane za pośrednictwem strony internetowej programu "Moje finanse" oraz drogą mailową na adresy podane podczas rejestracji zespołu.
 8. Rozgrywka finałowa – Innovation camp- będzie miała formę dwudniowego zadania biznesowego. 8 drużyn uczniowskich będzie pracować przy wsparciu i pod opieką mentorów, a ich zadaniem będzie zaproponowanie rozwiązania problemu biznesowego lub społecznego. Następnie rozwiązanie to będzie prezentowane przed jury Konkursu. Temat zadania zostanie ogłoszony podczas I dnia rozgrywki finałowej.
 9. Organizator ponosi koszty organizacji i przeprowadzenia Konkursu.

§ 3
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Spośród zespołów uczestniczących w finale jury wyłoni zwycięzców. Zwycięzcami Konkursu zostaną trzy najlepsze zespoły, które podczas finału zdobędą łącznie największą liczbę punktów za poszczególne zadania konkursowe.
 2. Decyzje jury są ostateczne.
 3. Dla Zwycięzców Konkursu (3 najlepsze zespoły) Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody, pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. Finaliści Konkursu (8 zespołów zakwalifikowanych do wielkiego finału, wraz z opiekunami) otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy. Uczestnicy II etapu Konkursu (20 zespołów wraz z opiekunami) na życzenie otrzymają dyplomy w wersji elektronicznej.
 4. Organizator nie przewidział możliwości wymiany nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.

§ 4
PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik, przystępując do Konkursu oświadcza, że Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.; Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83, tj. Dz.U 2021 nr 1062) do utworów nadesłanych w Konkursie.
 2. W przypadku jakichkolwiek roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw do utworów – prac Konkursowych, Uczestnik (przedstawiciel ustawowy) zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w powyższym zakresie.
 3. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Pracy Konkursowej, przenosi nieodpłatnie na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do nadesłanej Pracy Konkursowej na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia do Konkursu, zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83, tj. Dz.U . 2021 nr 1062), w tym w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania utworów - utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i optycznego, techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, w tym publiczne wystawianie i udostępnianie za pośrednictwem środków masowego przekazu, egzemplarzy utworów utrwalonych i zwielokrotnionych w sposób określony powyżej, jak również użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne udostępnianie w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie oraz publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  4. udostępnianie w sieci Internet, w tym na stronach internetowych należących do Organizatora, a także udostępnianie w ramach portali i mediów społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube),
  5. nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity utworów utrwalonych w formie zapisu audiowizualnego,
  6. wykorzystania dla celów wewnętrznych Organizatora w ramach materiałów korporacyjnych i promocyjnych, niezależnie od ich formy, nakładu i sposobu publikacji,
  7. wykorzystania w celu promocji Organizatora, w ramach materiałów promocyjnych, niezależnie od ich formy, nakładu i sposobu publikacji,
  8. dokonywania wszelkich zmian, jakie Organizator uzna za celowe, w tym łączenia z innymi utworami, a także dzielenia na części.
 4. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Pracy Konkursowej przenosi na Organizatora autorskie prawa zależne do nagrodzonej Pracy Konkursowej, tj. prawo do adaptacji, przeróbek lub modyfikacji utworu, a następnie korzystania z utworów zależnych oraz rozporządzenia nimi wedle swobodnego uznania Organizatora, a także przenosi na Organizatora prawo do udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych.
 5. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Pracy Konkursowej upoważnia Organizatora do nieodpłatnego wykorzystania jego wizerunku, na polach eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie.
 6. Zwycięzca Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów, w tym prawa do:
  1. decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu,
  2. decydowania o nienaruszalności formy i treści utworu oraz do ich rzetelnego wykorzystania (integralność),
  3. decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.

§ 5
KONTAKT Z ORGANIZATOREM I WYKONAWCĄ

Po stronie Organizatora osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu jest Koordynator programu „Moje finanse”. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej programu: https://moje-finanse.junior.org.pl/

§ 6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników w pierwszym i drugim etapie Konkursu jest szkoła do której uczęszcza uczeń. Administratorem danych osobowych uczestników finału Konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (FMP) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bielawskiej 6 lok. 20, 02-511 Warszawa.
 2. Uczestnicy zakwalifikowani do finału Konkursu wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją Konkursu. W imieniu uczniów poniżej 16 roku życia biorących udział w Konkursie zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
 4. W razie konieczności dane osobowe mogą być udostępnione Partnerom współfinansującym program, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie Administratora oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Przekazane dane osobowe nie będą jednak profilowane, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestników Konkursu, wraz z podaniem nazwy szkoły, na stronie internetowej www.junior.org.pl.
 6. Uczestnicy Programu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno być przesłane listem poleconym na adres siedziby Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, 02-511 Warszawa, ul. Bielawska 6 lok. 20.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w finale Konkursu.

 

 

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, Uczestnicy potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o których niezwłocznie powiadomi uczestników Konkursu, umieszczając odpowiedni komunikat na stronie programu: www.moje-finanse.junior.org.pl.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie zmiany. Uczestnikom będzie przysługiwało prawo niezaakceptowania zmian Regulaminu. Niezaakceptowanie zmian Regulaminu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie https://moje-finanse.junior.org.pl/pl/regulamin_konkursu i obowiązuje przez cały czas trwania Konkursu.