Spis pojęć

Bank uniwersalny (komercyjny) – bank prowadzący głównie działalność depozytową i kredytową, może także zajmować się doradztwem gospodarczym i inwestycyjnym.

Cel inflacyjny NBP - utrzymywanie inflacji na poziomie 2,5 % z możliwością odchylenia do 1 punktu procentowego w górę lub w dół.

Dźwignia finansowa (lewar) – generowanie zysków przy wykorzystaniu kapitału pożyczonego zamiast własnego. Im wyższa dźwignia, tym wyższy udział kapitału pożyczonego w relacji do kapitału własnego, a więc tym wyższa stopa zwrotu (opłacalność inwestycji).

Kreacja pieniądza - mechanizm zwiększania ilości pieniądza bezgotówkowego w systemie bankowym

Lewar – patrz: dźwignia finansowa.

Ryzyko kredytowe – niebezpieczeństwo, że kredytobiorca nie zwróci pożyczonych środków wraz z odsetkami w ustalonych terminach

Ryzyko płynności – niebezpieczeństwo braku możliwości wywiązywania się z bieżących zobowiązań

Ryzyko systemowe - niebezpieczeństwo, że niezdolność jednego z uczestników rynku do wywiązywania się ze zobowiązań, przeniesie się na innych uczestników rynku tak w kraju jak i zagranicą

Rezerwa obowiązkowa – część zgromadzonych na rachunkach bankowych środków pieniężnych, którą bank musi wpłacić na konto w NBP i która nie może być wykorzystana do udzielenia kredytu

Shadow banking - usługi finansowe świadczone przez instytucje nie będące bankami i nie podlegające regulacjom i nadzorowi bankowemu.

Spółdzielnia - dobrowolne zrzeszeniem prowadzące w interesie swoich członków wspólną działalność gospodarczą

WIBOR – stopa oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym

WIBID - stopa procentowa, jaką banki płacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków

Zdolność kredytowa- zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie